«Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Ποιοι δικαιούνται 10.000 από το νέο πρόγραμμα που γίνεται ανάρπαστο

Αυτές είναι οι φορολογικές υποχρεώσεις για τις μισθώσεις τύπου Airbnb

Για να φτιάξουν τα σπίτια τους

Λύση στο «αδιέξοδο» με το οποίο έρχονται συχνά αντιμέτωποι όσοι αναζητούν να νοικιάσουν διαμέρισμα επιχειρείται να δοθεί από την κυβέρνηση μέσω της παροχής κινήτρων για την επιστροφή στην αγορά μέρους από τις περίπου 750.000 κατοικίες που είναι σήμερα δηλωμένες ως κενές.

Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο μέγεθος (περίπου το 15% του συνολικού αποθέματος κατοικιών της χώρας), το οποίο θα μπορούσε δυνητικά να προσφέρει σημαντική «ανάσα», μέσω της αύξησης της προσφοράς, οδηγώντας και στη συγκράτηση των τιμών των ενοικίων.

Μέσα στον επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να βγει στον «αέρα» το πρόγραμμα «ανακαινίζω – νοικιάζω» για να εξασφαλίσουν ιδιοκτήτες επιδοτήσεις έως 10.000 ευρώ για ανακαίνιση της κατοικίας τους.

Η απαραίτητη προϋπόθεση

Όσοι επιθυμούν να πάρουν τα 10.000 ευρώ, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να νοικιάσουν αμέσως μετά το ανακαινισμένο σπίτι με φθηνό μίσθωμα σε νέους. Φθηνά ενοίκια όμως θα βρουν οι νέοι και μέσα από τις λεγόμενες «κοινωνικές κατοικίες».

Οι δικαιούχοι

Μέσω του προγράμματος «Ανακαινίζω – Ενοικιάζω» επιδοτείται η επισκευή κατοικιών με σκοπό τη διάθεσή τους για εκμίσθωση και στο οποίο συμμετέχουν, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr), ιδιοκτήτες ή επικαρπωτές ακινήτων με χρήση κατοικίας για ένα (1) ακίνητό τους με χρήση κατοικίας, εφόσον:

  • διαθέτουν την κυριότητα ή την επικαρπία του ακινήτου κατά ποσοστό που υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%),
  • το ακίνητο έχει έκταση έως εκατό (100) τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.) και βρίσκεται σε οικιστική περιοχή,
  • έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα που δεν υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ και
  • διαθέτουν ακίνητη περιουσία, της οποίας η συνολική αξία δεν υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ,
  • το ακίνητο δεν έχει δηλωθεί ως πρώτη κατοικία, δεν έχει δηλωθεί ως μισθωμένο και δηλώνεται ως κενό στο έντυπο Ε2 που συνοδεύει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των τριών (3) τελευταίων ετών,
  • οι δικαιούχοι δεν έχουν λάβει επιδότηση για πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας ή ανακαίνισης σε ακίνητο της ιδιοκτησίας τους τα τελευταία πέντε (5) έτη και δεν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα επιδοτούμενης ενεργειακής εξοικονόμησης για οποιοδήποτε ακίνητό τους.

Σύμφωνα με το enikos.gr, οι εντασσόμενοι στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» επιδοτούνται για την πραγματοποίηση δαπανών επισκευής και ανακαίνισης επί του ακινήτου τους, ύψους μέχρι δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, που περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα υλικά και τις εργασίες. Η επιδότηση ανέρχεται στο σαράντα τοις εκατό (40%) των πραγματοποιηθεισών δαπανών και χορηγείται υπό τις εξής προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά:

  • τα σχετικά τιμολόγια εξοφλούνται ηλεκτρονικά,
  • μετά την ανακαίνιση προχωρούν σε εκμίσθωση του ακινήτου με διάρκεια τριών (3) τουλάχιστον ετών.

Ακολουθήστε το INSTANEWS στο Google News για να είστε πάντα μέσα στα νέα.